Ceinture bleue

RYOTE DORI

 • IK KYO
 • NI KYO
 • SHIO NAGE
 • IRIMI NAGE
 • TEN BIN NAGE
 • TEN CHI NAGE
 • SUMI OTOSHI
 • KOKYU NAGE

RYO KATATE DORI

 • IK KYO
 • NI KYO
 • SHIO NAGE
 • IRIMI NAGE
 • TEN BIN NAGE

RYO SODE DORI

 • IK KYO
 • NI KYO
 • TEN CHI NAGE
 • SUMI OTOSHI
 • KOSHI NAGE
 • KOKYU NAGE

RYO KATA DORI

 • IK KYO
 • NI KYO
 • TEN CHI NAGE
 • SUMI OTOSHI
 • KOSHI NAGE
 • KOKYU NAGE

USHIRO RYOTE DORI

 • IK KYO
 • NI KYO
 • SAN KYO
 • JUJI GARAMI
 • KOKYU NAGE

USHIRO RYO SODE DORI

 • IK KYO
 • KOTE GAESHI

USHIRO RYO KATA DORI

 • IK KYO
 • IRIMI NAGE
 • AIKI OTOSHI
 • KOSHI NAGE
 • KOKYU NAGE

USHIRO ERI DORI

 • IK KYO
 • KOKYU NAGE

USHIRO KATATE DORI KUBI JIME

 • IK KYO
 • SAN KYO
 • KOSHI NAGE